1. Podstawowe założenia

1.1. Umowa kupna i sprzedaży – umowa kupna i sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą, na którą składa się formularz do zamawiania towarów, który Kupujący składa Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Regulamin Kupna i Sprzedaży.
1.2. Zasady kupna i sprzedaży (dalej – zasady) – postanowienia niniejszej zdalnej umowy zakupu i sprzedaży, które określają procedurę zakupu / sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.swiatlalesne.pl.
1.3. Sklep internetowy – sklep elektroniczny na stronie www.swiatlalesne.pl, w którym Kupujący może zakupić towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę.
1.4. Sprzedawca – MB Miško šviesos (numer identyfikacyjny 304733572), działający przy ul. Vytauto 34-101, LT-08122 Wilno. Firma jest zarejestrowana i działa zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
1.5. Kupujący – osoba, która spełnia wymagania określone w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu i nabyła towary lub usługi w sklepie internetowym.

2. Ogólne warunki
2.1. Zgodnie z umową kupna-sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć towary Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia towarów i zapłaty określonej kwoty pieniężnej oraz zwrotu kosztów dostawy na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Dokonać zakupu w sklepie internetowym mogą osoby:
2.2.1 Osoby powyżej 18 roku życia, których zdolność nie jest ograniczona postanowieniem sądu;
2.2.2 Małoletni w wieku od 14 do 18 lat (tylko za zgodą rodziców, rodziców adopcyjnych lub innych upoważnionych osób, z wyjątkiem przypadków, gdy osoby te samodzielnie rozporządzają swoimi zarobkami lub środkami osobistymi);
2.2.3 Osoby prawne;
2.2.4 Upoważnieni przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych osób.
2.3. Działalność handlowa w sklepie internetowym prowadzona jest z Republiki Litewskiej.
2.4. Jeżeli Kupujący złożył zamówienie na towary, uważa się, że w pełni przeczytał i zgodził się z Regulaminem.
2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest regularnie publikowana na stronie www.swiatlalesne.pl

3. Prawa i obowiązki kupującego
3.1. Kupujący jest osobą fizyczną, ma prawo odstąpić od Umowy kupna i sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym, powiadamiając Sprzedawcę na piśmie nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostawy do Kupującego zgodnie z Kodeksem cywilnym i niniejszym Regulaminem.
3.2. Kupujący ma prawo do jednostronnego anulowania / zmiany zamówienia przed dokonaniem płatności. Jeśli Kupujący chce anulować płatność po jej dokonaniu, musi natychmiast powiadomić Sprzedawcę e-mailem (na adres: info@swiatlalesne.pl), wpisując „anulowanie zamówienia” w temacie wiadomości. Jeśli taka wiadomość z anulowaniem zamówienia zostanie otrzymana przed faktycznym przekazaniem towaru do wysyłki, Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą anulowanie zamówienia i zwróci zapłacone pieniądze w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli Sprzedawca przekazał już towar do wysyłki, po otrzymaniu widomości z anulowaniem zamówienia towary zostaną zwrócone i wymienione zgodnie z procedurą określoną w punkcie 9.
3.3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania wykonane za pomocą Sklepu internetowego.
3.4. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność, poprawność, kompletność i terminowość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu i (lub) stronom trzecim, jeżeli Kupujący poda niedokładne, nieprawidłowe, niekompletne dane w formularzu rejestracyjnym ani nie poprawi natychmiast zmienionych danych osobowych.
3.5. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim. Nawet jeśli z usług świadczonych przez Sklep internetowy korzysta osoba trzecia, która używa danych logowania Kupującego, aby połączyć się ze Sklepem internetowym, Sprzedawca uważa tę osobę za Kupującego.
3.6. Jeżeli Kupujący utraci dane do logowania, musi poinformować o tym Sprzedawcę najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego.

4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy
4.1. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Sprzedawca, nie mogąc dostarczyć zamówionego towaru Kupującemu, zobowiązuje się do zaoferowania podobnego produktu. Jeśli Kupujący odmówi przyjęcia podobnego produktu, Sprzedawca zwraca zapłacone pieniądze w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.
4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zawieszenia lub zakończenia rejestracji Kupującego i korzystania z elektronicznych usług sklepu, jeśli istnieje powód, by sądzić, że Kupujący angażuje się w nielegalne działania lub w inny sposób próbuje zaszkodzić działaniu lub stabilnej pracy sklepu.
4.3. Sprzedawca ma prawo do czasowego lub stałego zakończenia działalności Sklepu internetowego, zmiany Sklepu internetowego lub jego oddzielnych części, albo całej zawartości bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.
4.4. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeżeli Kupujący, po wybraniu punktów: 6.2.1., 6.2.2. I 6.2.3. nie zapłacił za towar w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.
4.5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar na adres wskazany przez Kupującego na warunkach określonych w punkcie 7 Regulaminu.

5. Rejestracja Kupującego i zawarcie Umowy kupna i sprzedaży
5.1. Umowę między Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą od momentu, gdy Kupujący, po utworzeniu swojego koszyka, dokona płatności zgodnie z instrukcjami Sklepu internetowego, a wiadomość o pomyślnie złożonym zamówieniu zostanie wysłana do Kupującego pocztą elektroniczną.
5.2. Sprzedawca może przesłać Kupującemu inne potwierdzenia przed i po zawarciu Umowy (np. Potwierdzenie otrzymania płatności, wysłania towaru itp.).
5.3. Sprzedawca, nawet po otrzymaniu przedpłaty za towar, może nie potwierdzić zamówienia Kupującego, jeśli nie ma pożądanych towarów Kupującego, Kupujący nie zgodził się z Regulaminem, Kupujący dokonuje zakupów hurtowych (duże ilości takich samych produktów;zakupy dokonywane z niestandardową częstotliwością/często) i / lub z innych powodów, które mogą być indywidualnie wskazane Kupującemu. W takim przypadku Sprzedawca zwraca wpłacone pieniądze w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.
5.4. Każda Umowa kupna i sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedającym jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych Sklepu internetowego.

6. Ceny towarów, procedura płatności i warunki promocji
6.1. Ceny towarów w sklepie internetowym oraz w utworzonym zamówieniu podane są w PLN z VAT. Cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru.
6.2. Kupujący może dokonać płatności za towar na jeden z następujących sposobów:
6.2.1. System płatności online „PayU” zintegrowany ze Sklepem internetowym. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku spoczywa na systemie „PayU”, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się w tym systemie płatności elektronicznych.
6.2.2. Płacąc za produkt kartą kredytową (na przykład VISA, Mastercard itp.) Za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności „PayPal”. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku spoczywa na systemie PayPal, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się w tym systemie płatności elektronicznych.
6.2.3. Przelewem bankowym z góry zgodnie z fakturą zaliczkową przedstawioną przez Sprzedawcę.
6.2.4. Gotówką, płacąc kurierowi, który dostarczył towar (Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej kwoty takiej płatności, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych przez firmy kurierskie).
6.3. Jeżeli Kupujący wybierze punkty 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., Kupujący zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za towar. Wysyłka towarów i termin dostawy towarów zaczyna się liczyć od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
6.4. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeśli Kupujący nie zapłaci za towar w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
6.5. Sprzedawca ma prawo organizować i przeprowadzać różne działania według własnego uznania, takie jak obniżki ceny towarów, tworzenie zestawów i tak dalej. Sprzedawca ma prawo jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia zmienić czas trwania oraz warunki tych promocji. Każda zmiana lub anulowanie warunków promocji jest ważna tylko od momentu ich realizacji i nie dotyczy zamówień złożonych przed nimi. Informacje o bieżących promocjach są dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego.

7. Dostawa towarów
7.1. Zamawiając towary, Kupujący musi wskazać w formularzu zamówienia miejsce dostawy towarów oraz kontaktowy numer telefonu komórkowego i wybrać jedną z następujących metod dostawy:
7.1.1 Towary można dostarczyć na adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej;
7.1.2 Kupujący może odebrać towar w wybranym samoobsługowym terminalu paczek lub w dziale paczek usługi doręczania paczek;
7.2. Kupujący zobowiązuje się przyjąć towar osobiście (jeśli jest to osoba fizyczna) lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, której nazwisko wskazano w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie może osobiście przyjąć towarów, a towary zostały dostarczone na adres wskazany przez Kupującego i na podstawie innych danych podanych przez Kupującego, Kupujący nie ma prawa do roszczeń wobec Sprzedawcy dotyczących dostawy towarów do niewłaściwego podmiotu lub innych niezgodności w dostawie.
7.3. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje (w odpowiednim czasie) zamówienia, zamówienie na towary, za które dokonano płatności kartą bankową lub gotówką, zostanie anulowane.
7.4. Zamówienie Kupującego, który dokonał przedpłaty za towar i nie przyjął towaru w dniu zamówienia, zostanie rozpakowane i będzie przechowywane w siedzibie Sprzedającego. Ponowne składanie zamówienia przez Kupującego nie jest konieczne, ale Kupujący musi ponownie zamówić usługę dostawy i zapłacić za nią.
7.5. Uznaje się, że towar został dostarczony Kupującemu, gdy Kupujący podpisuje dostawę przesyłki – w dokumencie oznaczającym przyjęcie lub w odpowiednim urządzeniu elektronicznym.
7.6. Podczas dostawy przesyłki Kupujący musi sprawdzić stan przesyłki. Jeżeli Kupujący podpisze dostawę przesyłki – w dokumencie oznaczającym przyjęcie lub w odpowiednim urządzeniu elektronicznym uznaje się, że przesyłka została dostarczona we właściwym stanie.
7.7. Jeżeli Kupujący zauważy, że opakowanie dostarczonej przesyłki jest uszkodzone lub dostarczony towar ma nieprawidłową konfigurację, Kupujący musi oznaczyć dostawę przesyłki – w dokumencie oznaczającym przyjęcie lub w urządzeniu elektronicznym. Po podpisaniu dostawy bez uwag, dostarczona przesyłka jest uważana za wolną od wad i żadne roszczenie za wady towaru wynikające z usług kurierskich lub z jego winy może nie zostać przyjęte.
7.8. Jeżeli po rozpakowaniu towaru Kupujący stwierdzi wady towaru, których nie można było zidentyfikować w momencie dostawy, musi poinformować o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres info@swiatlalesne.pl nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania towaru.
7.9. O (nie)zgodności osoby odbierającej towary z tożsamością Kupującego lub osoby odbierającej towary określonej w zamówieniu Kurier oznaczy przyjęcie towaru w dokumencie oznaczającym przekazanie i przekazanie lub odmowę przekazania towaru.
7.10. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar Kupującemu zgodnie z warunkami i cenami określonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego (www.swiatlalesne.pl). Warunki te nie mają zastosowania w przypadkach, gdy Sprzedający nie ma wymaganych towarów w magazynie, a Kupujący został poinformowany o niedoborze zamówionych przez niego towarów. Kupujący zgadza się, że w przypadku nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, termin dostawy towaru może różnić się od warunków określonych w opisach towarów lub terminie dostawy omówionym przez Kupującego i Sprzedawcę. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z Kupującym i uzgodnić termin dostawy towaru oraz inne kwestie związane z dostawą.
7.11. We wszystkich przypadkach Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy towarów, jeżeli towary nie zostaną dostarczone Kupującemu lub nie zostaną dostarczone na czas z winy Kupującego lub z powodu siły wyższej.

8. Gwarancja jakości produktu i data przydatności
8.1. Charakterystyka towarów sprzedawanych w sklepie internetowym i okres gwarancji są wskazane w opisie produktu na stronie każdego konkretnego produktu.
8.2. Towary zakupione przez kupującego są objęte ustawową gwarancją jakości takich towarów oraz warunkami ich ważności.
8.3. Jeżeli produkt ulegnie awarii w okresie gwarancji, Kupujący informuje Sprzedawcę na piśmie (www.swiatlalesne.pl), podając informacje o wadzie i okolicznościach jej wystąpienia oraz dołączając zdjęcia produktu, zgodnie z którymi można ocenić stan fizyczny / uszkodzenie.
8.4. Jeżeli wada w okresie gwarancyjnym nie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru lub z winy Kupującego, Sprzedawca na własny koszt zapewni Kupującemu naprawę, wymianę lub zwrot takiego produktu. Powiązane koszty wysyłki ponosi również Sprzedawca.
8.5. Przesyłając produkt do naprawy / wymiany gwarancyjnej, Kupujący musi dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu (faktura, wyciąg z przelewu bankowego itp.)

9. Zwrot i wymiana towarów
9.1. Kupujący (tylko osoba fizyczna) ma prawo zwrócić produkt i odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży, wypełniając formularz zamieszczony w Sklepie (www.swiatlalesne.pl) i wysyłając do Sprzedawcy w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia produktu do Kupującego. Sprzedawca prześle zawiadomienie o potwierdzeniu odstąpienia od Umowy na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. Odstąpienie od Umowy w całości staje się faktem dopiero po wysłaniu tego potwierdzenia.
9.2. Po upływie ponad 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do Kupującego (tylko dla osoby fizycznej), zasady zwrotu towarów obowiązują takie jak w Republice Litewskiej.
9.3. W ciągu 3 (słownie: trzech) dni od wejścia w życie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupujący musi wysłać towar (całość lub część podlegającą zwrotowi, która została wcześniej uzgodniona ze Sprzedawcą) do Sprzedawcy na adres: ŚWIATŁA LEŚNE VILNIUS Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, że Sprzedawca otrzymał zwrócony towar.
9.4. Po odstąpieniu od umowy, środki zapłacone za Towar zostaną zwrócone Kupującemu w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia zwróconego towaru do Sprzedawcy.
9.5. Zwracany produkt musi być kompletny. Jeśli przedmiot nie zostanie dostarczony kompletny, zwrot nie zostanie przyjęty.
9.6. Towar należy zwrócić w opakowaniu, w którym został dostarczony. Opakowanie musi być nieuszkodzone, czyste, odpowiednio przygotowane i zapakowane. Dozwolone jest tylko takie uszkodzenie opakowania, które było konieczne do rozpakowania i kontroli produktu.
9.7. Wszelkie koszty wysyłki związane z nie gwarantowanym zwrotem towarów ponosi Kupujący.
9.8. Prawo Kupującego do odstąpienia od zawartej Umowy nie dotyczy umów na towary wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi instrukcjami Kupującego, które nie są wstępnie wyprodukowane i są wytwarzane zgodnie z osobistym wyborem lub instrukcją Kupującego, lub na towary wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Kupującego.
9.9. Zwracając produkt, Kupujący zgadza się, że zwracany produkt zostanie ponownie przywrócony na stan Sklepu. Jeśli produkt nie spełnia wymagań niniejszego Regulaminu, może nie zostać zaakceptowany i zwrócony Kupującemu.

10. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
10.1. Firma gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej i innymi aktami prawnymi.
10.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w następujących celach: (I) w celu handlu elektronicznego – identyfikacji Kupującego, sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym, przetwarzania zamówień Kupującego, wydawania dokumentów finansowych Kupującemu, dostarczania towarów, świadczenia usług gwarancyjnych, zwrotu lub wymiany towarów, w celu rozwiązania problemów związanych z zakupem dokonanym przez Kupującego, w celu wypełnienia innych obowiązków Sprzedawcy, (II) w celu marketingu bezpośredniego (III) w celu zapewnienia jakości świadczonych usług.
10.3. W zakresie i zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca może przekazywać dane osobowe tylko podmiotowi danych, firmom kurierskim, a także innym odbiorcom danych, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania takich danych osobowych na mocy przepisów prawa, decyzji sądowych i innych aktów prawnych.
10.4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane i przetwarzane przez cały okres gwarancji. Po upływie powyższych terminów dane osobowe zostaną zniszczone.
10.5. Sprzedawca, sprzedając towary zgodnie z procedurą i warunkami ustanowionymi przez prawo i otrzymawszy dane kontaktowe od Kupującego, może wykorzystywać te dane bez osobnej zgody osoby, której dane dotyczą, wyłącznie w celu marketingu własnych podobnych towarów lub usług, jeżeli Kupujący otrzyma jasną, bezpłatną i łatwą możliwość sprzeciwu dla takiego wykorzystania danych do powyższych celów i jeżeli Kupujący początkowo nie sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu danych.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, uzupełnienia według własnego uznania, zmiany niniejszego Regulaminu i innych dokumentów związanych z Regulaminem poprzez powiadomienie w Sklepie internetowym. Uzupełnienia lub zmiany Regulaminu wchodzą w życie od daty ich publikacji, tj. od daty ich publikacji na stronie Sklepu.
11.2. Jeżeli po zmianie Regulaminu Kupujący nadal korzysta z usług świadczonych przez Sklep internetowy, uważa się, że zgadza się z nowym brzmieniem i dodatkami do Regulaminu.
11.3. Wszelkie spory dotyczące wdrażania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.
11.4. Do niniejszych przepisów stosuje się prawo Republiki Litewskiej.